Home > ข่าว > พิธีเปิด” โครงการดนตรีบำบัด เพื่อเด็กและเยาวชน “

เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2560

นางปวีณา แสงสว่าง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ “ดนตรีบำบัด เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเขียงใหม่ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่หลากหลาย โดยใช้กิจกรรมทางดนตรีเป็นสื่อในการปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล พัฒนาทักษะทางอารมณ์ ความคิด ทักษะทางสังคม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม โดยมีนายชัยฤทธิ์ วรรณประภา รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่