Home > ข่าว > แสดงความยินดีประธานกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนฯเชียงใหม่และคณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนฯเชียงใหม่ชุดใหม่

ขอแสดงความยินดีต่อ ท่านสุพจน์ หอมวานิชกุล และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในปีบริหาร 2561-2563