Home > ข่าว > กิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
นายสุพจน์ หอมวาณิชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับชมการแสดงดนตรีของเยาวชนผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ“ดนตรีบำบัด เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 10 ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่หลากหลาย โดยใช้กิจกรรมทางดนตรีมาประยุกต์ใช้ในการบำบัดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ศักยภาพที่มีอย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่