Home > ข่าว > ประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 26  เมษายน 2562 มูลนิธิศาลเยาวชฯเชียงใหม่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2561 และรายงานความคืบหน้าโครงการของมูลนิธิศาลเยาวชนฯเชียงใหม่ 2562